Επικοινωνία

 • Η Επικοινωνία είναι εργαλείο
 • Διαδικασία επικοινωνίας
 • Εγώ το είπα!!!  Αυτός το άκουσε ;;;!!
 • Εγώ το είπα!!!  Αυτός το κατάλαβε ;;;!!
 • Εγώ το είπα!!!  Αυτός το αποδέχτηκε ;;;!!
 • Το πρόβλημα της Ακοής & της Αντίληψης
 • Το πρόβλημα της Προκατάληψης
 • Το πρόβλημα του Ανταγωνισμού
 • Το πρόβλημα των Υποθέσεων
 • Ανάπτυξη Ικανοτήτων για Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Μη Λεκτική Επικοινωνία (body lanquage)

Προσωπική Ανάπτυξη

 • Τα 3 ΕΓΩ μου, οι κανόνες, η λογική μου και τα συναισθήματα μου
 • Συναισθηματικοί εγκλωβισμοί και ανεπάρκειες
 • Συναισθηματικές εξάρσεις και ανεξέλεγκτες καταστάσεις
 • Unused Intelligence
 • Από την αδράνεια στον έλεγχο
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Που βρίσκομαι και που θέλω να πάω
 • Οι ατομικές μου ανάγκες στην προσωπική και επαγγελματική μου ζωή
 • Τα όνειρα, το όραμά μου, οι σκοποί και οι στόχοι μου
 • Ανάπτυξη καθημερινού προγράμματος
 • Work life balance
 • Η οπτική γωνιά του καθρέφτη
 • Συνειδητοποιώ, αποδέχομαι, αλλάζω
 • Εξάσκηση στη “μη βίαιη επικοινωνία”

Writing Skills

 • Τι  επιδιώκουμε με το έγγραφό μας;
 • Αξιολόγηση της ύλης και κατάταξη πληροφοριών
 • Σύνταξη κειμένου ανάλογα με το περιεχόμενο και τον επιδιωκόμενο στόχο
 • Ποιοι παράγοντες κάνουν το κείμενο δυσνόητο  για τον αποδέκτη
 • Η σημασία της οικονομίας της έκφρασης και πώς επιτυγχάνεται
 • Προετοιμασία
 • Έλεγχος
 • Μορφοποίηση
 • Εκτέλεση

Διαπραγματεύσεις

 • Διαπραγματεύσεις: Τέχνη που μαθαίνεται
 • Προετοιμασία σημαίνει επιτυχία
 • Στρατηγική & Τακτική
 • Διαμόρφωση Στόχων, Εντοπισμός Ορίων & Προτεραιοτήτων, καταγραφή Βημάτων
 • Δημιουργία Περιοχής Συμφωνίας, δυνατότητες διεύρυνσης Περιοχής Συμφωνίας
 • Αξιολόγηση συνομιλητή μου, εντοπισμός προσδοκιών, δεσμεύσεων, ορίων του
 • Αποτύπωση εναλλακτικών λύσεων, σεναρίων
 • Οργανωμένη προσέγγιση
 • Διερεύνηση κατάστασης
 • Η σιωπή είναι εκκωφαντική
 • Usual & unusual micro negotiations
 • Διαχείριση αντιρρήσεων
 • Αποφυγή εγκλωβισμών, αξιοποίηση παρακάμψεων
 • Ευελιξία κλίματος, ευελιξία συζήτησης
 • Κλείσιμο συμφωνίας, απόσπαση Δέσμευσης
 • Ευελιξία στην επιμονή
 • Διαπραγμάτευση για “Συνεχή Σχέση”
 • Έλεγχος Συνεπειών
 • Φιλοσοφία Win – Win
 • Έλεγχος εντάσεων, downtoning
 • Σε περίπτωση αποχώρησης

Time Management

 • Ανεπάρκεια χρόνου, αναποτελεσματικότητα, σύγχυση,  συνήθη προβλήματα !!
 • Χρονοκλέφτες : Εσωτερικοί και Εξωτερικοί
 • Μελέτη και καταγραφή, συνειδητοποίηση κατάστασης
 • Οργάνωση εργασίας, καθορισμός προτεραιοτήτων,  Απαιτούνται αλλαγές
 • Σημαντικά και Επείγοντα
 • Αποτελεσματική οργάνωση χρόνου
 • Και οι άλλοι μπορεί να έχουν πρόβλημα χρόνου
 • Stress management
 • Burnout syndrome
 • Τα συμπτώματα, τα αίτια, η διαχείριση
 • Irregularities & Crisis management

Παρουσιάσεις

 • Η προετοιμασία
 • Η πρώτη εντύπωση, stress management έναρξης, Διαμόρφωση κλίματος
 • Το θέμα
 • Ανάγκες και στόχοι παρουσίασης
 • Δομή παρουσίασης
 • Οργάνωση παρουσίασης
 • Εμπλουτισμός παρουσίασης
 • Εναλλακτικά σενάρια
 • Ο παρουσιαστής
 • Πειστική επικοινωνία
 • Ευέλικτη συμπεριφορά
 • Χειρισμός ειδικών καταστάσεων
 • Μη Λεκτική Επικοινωνία, «στήσιμο» παρουσιαστή
 • Επικοινωνία με το ακροατήριο, διαδραστική παρουσίαση
 • Το ακροατήριο
 • Εγώ το είπα!!! Το άκουσαν, το κατάλαβαν, το αποδέχτηκαν??
 • Τύποι συμμετεχόντων
 • Διαχείριση ερωτήσεων
 • Οδηγίες για δύσκολες καταστάσεις
 • Έλεγχος χρόνου, Έλεγχος Stress
 • PowerPoint tips

Χειρισμός Αντιρρήσεων

 • Αντιρρήσεις : Δυσκολίες και ευκαιρίες
 • Πειστική επικοινωνία
 • Κατανόηση συνομιλητή
 • Κατανόηση αντίρρησης
 • Αντιρρήσεις Παρανόησης, Επικράτησης, Μειονεκτήματος
 • Αντίρρηση : Αλλαγή οπτικής γωνιάς
 • Σταδιακός χειρισμός αντίρρησης
 • Πειστικότητα & Επιρροή
 • Δημιουργία εναύσματος, επικοινωνία αμοιβαιότητας
 • Ενδεχόμενο Στέρησης, ενίσχυση Υπόθεσης
 • Αξιοποίηση προοπτικής
 • Αποφόρτιση κλίματος, αποφυγή σύγκρουσης
 • Χειρισμός συνήθων αντιρρήσεων
 • Αποφυγή & Κλείσιμο αντιπαράθεσης

The Executive Secretary

 • Τα καθήκοντα της γραμματέως
 • Προσωπικότητα και αποτελέσματα
 • Οργάνωση εργασιών
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων
 • Τηλεφωνική επικοινωνία
 • Χειρισμός ειδικών καταστάσεων
 • Τα βασικά στο management
 • Time & Stress management
 • Ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

 • Έναρξη, καταγραφή ειδικών αναγκών προγράμματος
 • Καθορισμός ειδικών σκοπών & στόχων
 • Εκπαίδευση Γνώσεων & Δεξιοτήτων & Στάσεων
 • Εκπαίδευση Ευαισθητοποίησης & Παρακίνησης
 • Παρουσιάσεις.
 • Συμμετοχική εκπαίδευση (action learning)
 • Μετασχηματίζουσα μάθηση
 • Education & Training
 • Συμμετοχή, ισορροπία εισηγήσεων (παρουσιάσεων) και Δραστηριοτήτων,
 • Φύλλο Ροής Προγράμματος, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, εξάσκηση
 • Εξοικείωση με ασκήσεις & έντυπο υλικό
 • Οργάνωση και αξιοποίηση workshops
 • Οργάνωση και αξιοποίηση roleplayings
 • Ασκήσεις διαμόρφωσης και αποφόρτισης κλίματος
 • Εναλλακτικές εκπαιδευτικές τεχνικές
 • Action plan
 • Δυνατότητες διαμόρφωσης χώρου
 • Διαμόρφωση κλίματος
 • Η πρώτη εντύπωση
 • Έλεγχος Stress
 • Επικοινωνία. Τα προβλήματα της Ακοής των Υποθέσεων και  του Ανταγωνισμού
 • Ανάπτυξη Ικανοτήτων για Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Ειδικά θέματα Μη Λεκτικής Επικοινωνίας
 • Τύποι συμμετεχόντων και ιδιαίτερες ανάγκες τους